askquestion/2461/gate 2017 biotech

View questionMatch the reagent in Group I with their preferred cleavage site in Group II-gate biotech 2015

Match the reagent in Group I with their preferred cleavage site in Group II

(A) P-1, Q-3, R-5, S-4 
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-1, Q-2, R-5, S-4 
(D) P-4, Q-2, R-5, S-3By:Vishu-vashistha

Taged users:
|Msshikhil|Fututron|Vishu-vashistha|Tanushree|Johnny|Amogh|milan-ransingh|Shivam-Yadav|PRADIP-SHARMA-|praveen|arunwebber|13priya|thegdx|Akhil-Raj|Shikhil|Rajiv|bhaveshsakpal|metaphor|neenu2|Nikhil-bharadwaj||Ashish|Garima-Singh|nikhil-verma|Shikha|Harshini-Kumar|kavinkumar|Jayavarshini-jayabalan|Sai-kiran|Jessika-K

Likes:
|Sai-kiran

Dislikes:
Be first to dislike this questionDelete|Like|Dislike|

Comments


Type your comment hereJoin eduladder!